Przyjazny urząd. Udział młodych naukowców w podnoszeniu standardów jakości pracy urzędów

Koła Naukowe „Lex” rozpoczęło realizację projektu naukowego

Koło Naukowe „Lex” rozpoczęło realizację projektu naukowego: Przyjazny urząd. Udział młodych naukowców w podnoszeniu standardów jakości pracy urzędów finansowanego ze środków ANS w Tarnowie. 

Przedmiotem projektu są przedsięwzięcia mające na celu nabycie przez studentów kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych, rozwoju umiejętności badawczych i organizacyjnych, pracy w zespole oraz  przygotowania do publicznych wystąpień.

By osiągnąć cel główny projektu zaplanowano działania, które dodatkowo mają służyć poprawie jakości usług świadczonych przez administrację samorządową, zwłaszcza w aspekcie rozwoju e-administracji czy świadczenia usług w sytuacjach kryzysowych (np. pandemii, cyberataków, kryzysów migracyjnych). Dlatego projekt przewiduje opracowanie, na podstawie przeprowadzonych badań naukowych, standardów kompetencyjnych (kompetencji miękkich) dla pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie istotnych przy kontaktach z klientem w atypowych sytuacjach i stanach faktycznych.

W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie dwustopniowych badań diagnozujących, z zastosowaniem metody servqual, która daje możliwość pomiaru jakości obsługi oraz w ramach której ocenia się punktowo, z perspektywy klienta (strony), stopień wypełnienia przez organizację (urząd) pięciu głównych wymagań t.j. niezawodność, odpowiedzialność, zaufania, empatia i zapewnienia dostępu do sprzętu, materiałów i personelu. Dodatkowo w badaniach pojawi się aspekt etyczny, dotyczący etyki zawodowej urzędników, ponieważ profesjonalizacja w zawodzie urzędnika sprzyja rozwojowi i wzrostowi zainteresowania etyką, a zwłaszcza aspektem właściwego ułożenia stosunków międzyludzkich: w relacjach równorzędnych urzędnik – urzędnik, a także nierównorzędnych urzędnik – przełożony, czy też urzędnik – obywatel/klient. Efektem badań będzie opracowanie pożądanych cech/zachowań, które powinny stać się standardowymi zasadami stosowanymi w codziennej pracy urzędników.

Podejmowane działania wyposażą studentów w kompetencje konieczne do prowadzenia badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych, np. w zakresie umiejętność gromadzenia i opracowania ich wyników, umiejętności pracy w zespole, pracy pod presją czasu, pełnienia ról liderów czy umiejętności wystąpień publicznych. Jest to szczególnie istotne w przypadku studentów ANS, którzy, ze względu na praktyczny profil kształcenia, nie mają w trakcie studiów możliwości sprawdzenia i rozwijania swoich pasji badawczych, co stanowi poważną lukę edukacyjną.

W celu uzupełniania istniejących deficytów, pod kierunkiem  naukowca – dr Michała Pulita w dniu 06.05. 2022 r. zostały przeprowadzone warsztaty, pt. Warsztat studenta – badacza naukowego. Podczas zajęć studenci dowiedzieli się m.in. jak przygotować się do badań naukowych, jak określać cel badawczy, jak sformułować hipotezy, jakie metody, techniki i narzędzia badawcze można wykorzystywać w badaniach zjawisk społecznych, jak opracować wyniki  i jak je interpretować.

Następnym zaplanowanym działaniem będzie opracowanie kwestionariusza do badań ankietowych oraz rozpoczęcie badań.

Kategorie: